INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH KONGRESU POLSKICH EKSPERTÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego w Warszawie, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, KRS: 0000233247, tel.: 22 378 11 95, email: office@pulaski.pl (Fundacja) (dalej: „Organizator”).

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Stosowane skróty:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • przeprowadzenia procesu rejestracji i udziału w Kongresie Polskich Ekspertów Międzynarodowych 2018| 6 ust. 1 lit. a) RODO (za Twoją zgodą)

Dane osobowe: imię (imiona), nazwisko, kraj zamieszkania, stanowisko, instytucja, numer telefonu, adres email

 • informowania o bieżącej działalności i nadchodzących wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego za pośrednictwem poczty elektronicznej | 6 ust. 1 lit. f) RODO i art. 10 ust. 2 UŚUDE (za Twoją zgodą)

Dane osobowe: imię (imiona), nazwisko, kraj zamieszkania, stanowisko, instytucja, numer telefonu, adres email

 • Wykorzystanie danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych | art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz dostosowanie ich do potrzeb uczestników)”

Dane osobowe: imię (imiona), nazwisko, kraj zamieszkania, stanowisko, instytucja, numer telefonu, adres email

Wycofywanie zgody:

W każdej chwili masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim została ona wyrażona, w dowolnej formie, zakomunikowanej Fundacji.

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Fundacja jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych Uczestnik po cofnięciu zgody, jeśli dysponuje inną podstawą prawną przetwarzania, wyłącznie w celach objętych tą podstawą prawną.

Kategorie odbiorców:

Twoje dane osobowe mogą być przekazane:

 • upoważnionym pracownikom lub zleceniobiorcom Fundacji
 • podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz Fundacji (usługi księgowe, prawne, marketingowe, informatyczne, logistyczne – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług)

podmiotom współpracujących z Fundacją (partnerzy wydarzeń, grantodawcy)

Przekazywanie danych do państw spoza EOG:

Stosowany skrót:

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przekazywanych do państw, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, Fundacja stosuje standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu) lub w siedzibie Fundacji (do wglądu). Dane osobowe Uczestników mogą być przekazane do następujących państw niebędących członkami EOG: Stany Zjednoczone, Kanada

Okres przechowywania:

 • w celu przesyłania informacji handlowej dotyczących wydarzeń na podany adres email – nie dłużej niż do czasu odwołania zgody
 • przeprowadzenia procesu rejestracji i udziału w Kongresie Polskich Ekspertów Międzynarodowych 2018 – nie dłużej niż do czasu wycofania zgody

Twoje uprawnienia:

Stosowany skrót:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia, realizowane przez kontakt z Fundacją za pomocą dowolnego środka komunikacji:

 • dostępu do treści Twoich danych osobowych (art. 15 RODO) przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundację
 • żądania sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO) przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą
 • żądania usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO); Fundacja ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania
 • do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 RODO) przez żądanie przygotowania i przekazania przez Fundację danych osobowych przekazanych przez Ciebie do Ciebie lub do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; przenoszeniu mogą podlegać jedynie dane uzyskane na podstawie zgody
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, których przetwarzanie oparte jest na wyrażonej zgodzie, w każdym czasie
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, Twojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 ust. 1 RODO)

Dobrowolność podania danych:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

Podanie przez Ciebie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne wyłącznie w celach:

 • przeprowadzenia procesu rejestracji i udziału w Kongresie Polskich Ekspertów Międzynarodowych 2018,
 • w celu przesyłania informacji handlowej dotyczących wydarzeń organizowanych przez Fundację.